ที่ตั้ง: ทวีปเอเชีย (จำเป็น), ประเทศไทย (พิจารณาพิเศษ)

Accountability Counsel เราช่วยขยายเสียงของคนในชุมชนให้ดังยิ่งขึ้น เพื่อปกป้องในด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้สนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการที่ได้รับทุนระหว่างประเทศ เราใช้กลยุทธ์ระดับนโยบายที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2552 ทีมเจ้าหน้าที่ของเราได้ร่วมมือกันกับทั้งชุมชนและผู้สนับสนุนจากกว่า 50 ประเทศ ในการปกป้องสิทธิของพวกเขา รวมถึงการเรียกร้องความยุติธรรม และประสบผลสำเร็จอีกหลายครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมา ขณะนี้เรากำลังมองหาที่ปรึกษาด้านนโยบาย ผู้ที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังอันเต็มเปี่ยม เพื่อช่วยให้เราสามารถรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นผลมาจากการไหลเข้าและออกทางการเงินระหว่างประเทศจากทวีปเอเชีย

เรามุ่งทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านทางรูปแบบโปรแกรมสามแนวทางด้วยกัน โปรแกรมการสนับสนุนนโยบายของเราจะคอยให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบที่เข้าถึงได้ มีความโปร่งใส และเป็นเครื่องมือผดุงความยุติธรรม ทนายความในโครงการชุมชนของเรา ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทางกฎหมายระดับรากหญ้าให้แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทีมวิจัยของเรายังนำเสนองานวิจัยและเครื่องมือสำหรับการขับเคลื่อนความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้างยิ่งขึ้น ด้วยแนวทางการให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกันของเรา และแฝงอยู่ในทุกการกระทำของเราอีกด้วย: ในมุมมองของภายในทีม เราได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม ส่วนมุมมองของภายนอก ด้วยแนวทางนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าคนชายขอบโดยเฉพาะชนพื้นเมือง ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงนั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนของชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน

โอกาสการสนับสนุนนโยบายของ Accountability Counsel ซึ่งให้ความสำคัญไปที่ความรับผิดชอบของสถาบันการเงินทั้งระดับระหว่างประเทศและภูมิภาค (โดยมุ่งเน้นในส่วนของสถาบันการเงินในเอเชีย) เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบของพวกเขาต่อชุมชน ที่ปรึกษาด้านนโยบายจะมีส่วนร่วมในโครงการที่สนับสนุนทีมชุมชนของเราในเอเชีย ขณะที่พวกเขากำลังดำเนินการกรณีตัวอย่างและการแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

A. โครงการนโยบายสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ (70-80%)

โครงการหลักของที่ปรึกษานโยบาย คือการผลักดันให้สถาบันการเงินในเอเชียทำสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้:

 1. ปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เหมาะกับชุมชนที่ต้องการพวกเขาและ
 2. ปิดช่องว่างความรับผิดชอบ ผ่านทางการโต้แย้งการสร้างสำนักงานแห่งใหม่ที่ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบรวมอยู่ด้วย

งานเหล่านี้รวมไปถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ Asian Development Bank (ADB), ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชียหรือ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) หน่วยงานด้านการลงทุนและการพัฒนาในต่างประเทศของจีน และสถาบันอื่นๆ เช่น World Bank Group ที่มีการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย
ที่ปรึกษาด้านนโยบายจะได้รับโอกาสในการทำงานร่วมกันกับกลุ่มพันธมิตรขององค์กร ทั้งในระดับเอเชียและระดับโลกในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาธรรมาภิบาลในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่านทางการปรับปรุงความรับผิดชอบในด้านนั้น
ที่ปรึกษาจะสนับสนุนพันธมิตรในด้านการให้คำแนะนำตามคำขอของพวกเขา รวมถึงการแบ่งปันบทเรียนจากการให้คำแนะนำดังกล่าวส่งต่อไปยังสถาบันการเงินต่าง ๆ ในเอเชียอีกด้วย

B. โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในเอเชีย (20-30%)
มองหาโอกาสจากการใช้ความรู้และประสบการณ์ของสถาบันการเงินในเอเชียให้เกิดประโยชน์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายจะมีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อสนับสนุนการทำงานผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เกี่ยวกับชุมชนของเราในเอเชีย รวมไปถึง:

 • จัดงานฝึกอบรม การประชุม และการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน และผู้ให้การสนับสนุนในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค เกี่ยวกับวิธีการจัดหาเงินทุนผ่านทางสำนักงานที่รับผิดชอบ
 • เมื่อได้รับคำร้องขอจากชุมชน ทำการช่วยเหลือทีมชุมชนของเราและพันธมิตรในพื้นที่ ในการจัดเตรียมและยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรในด้านที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการละเมิดสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ในกรณีที่มีการละเมิดผ่านทางกระบวนการสอบสวนในภาคสนาม การสัมภาษณ์ การทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์ทางกฎหมายและทางเทคนิค การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ และการสืบค้นจากงานวิจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย
 • ให้การสนับสนุนชุมชนในทุกขั้นตอนของกระบวนการร้องเรียน โดยเฉพาะการชี้ช่องทางในการระงับข้อพิพาทและกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานที่รับผิดชอบ
 • สนับสนุนการดำเนินการในแต่ละคดี และติดตามผลลัพธ์ที่เป็นระบบในสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา บริษัท หน่วยงานของรัฐ สำนักงานรับเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่เรามองหา

 • มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามภารกิจและค่านิยมของ Accountability Counsel และปฏิบัติตามแนวทางที่ให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน โดยที่คุณเชื่อมั่นว่าหน่วยงานชุมชนต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วโลกนั้น พวกเขาทำการปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ และคุณสามารถผลักดันให้การสนับสนุนเพื่อให้พวกเขาทำสิ่งเหล่านั้นได้ดี
 • เป็นผู้ให้การสนับสนุนความยุติธรรมทางด้านสังคมและ/หรือทางด้านสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางให้กับของชุมชนในการต่อสู้เพื่องสิ่งเหล่านั้น คุณมีวุฒิการศึกษาด้านกฎหมายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษาด้านการพัฒนา การเงินระหว่างประเทศ หรือสิทธิมนุษยชน และมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาหรือให้การสนับสนุนอย่างน้อยสาม (3) ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่น สิทธิมนุษยชน กฎหมายสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและความยุติธรรมทางสังคม การพัฒนาระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบขององค์กร การจัดระบียบชุมชน) เรากำลังมองหาบุคคลที่มีความสามารถในการทำงานกับชุมชนในระดับท้องถิ่นที่มีความละเอียดอ่อนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพวกเขาเป็นพลังในการรณรงค์ระดับนานาชาติได้ต่อไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม สามารถพัฒนาความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับทุกภาคส่วนแม้มีความแตกต่างกัน คุณมีความเห็นอกเห็นใจ มีความอดทน และความสามารถในการทำงานร่วมกับพันธมิตรในทุกระดับ คุณรู้สึกสบายใจในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งในบางครั้งอาจต้องทำงานข้ามเขตเวลากับต่างประเทศร่วมด้วย
 • เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์อย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะด้านการเขียน การพูด การวิจัย และการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม รวมถึงความสามารถในการประเมินข้อมูลทางเทคนิคระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการเงินระหว่างประเทศและนโยบายต่าง ๆ และมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นลำดับภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • มีความคิดริเริ่ม ทำงานได้อย่างเป็นอิสระ พร้อมรับคำแนะนำอยู่เสมอ คุณสบายใจที่จะทำงานอย่างอิสระ เป็นระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของภาระงาน ในขณะเดียวกันคุณต้องแจ้งปัญหาที่พบอย่างตรงไปตรงมาด้วยความกระตือรือร้น และยินดีรับฟังทั้งข้อเสนอแนะและการมีส่วนร่วมกับทีม Accountability Counsel คนอื่น ๆ
 • ให้คำปรึกษาแบบถึงที่สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยทำงานร่วมกันภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนระดับสากล คุณต้องมีความสามารถในการจดจ่อและจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม
 • สามารถใช้ภาษาจีนกลางได้อย่างคล่องแคล่ว หรือมีความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นสูง

เวลาและสถานที่
โอกาสในการเป็นผู้ให้คำปรึกษากำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้ โดยมีที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย ผู้สมัครที่อยู่ในประเทศไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากเหตุผลด้านความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน การร่วมงานกันในครั้งนี้จะมีการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกทีมกำหนดนโยบายในวอชิงตัน ดี.ซี. และสื่อสารกับทีมงานทั่วโลกของเราที่ทำงานอยู่ในแคลิฟอร์เนีย แอฟริกา และเอเชียอยู่เป็นประจำ ซึ่งตำแหน่งนี้จะต้องมีการเดินทางภายในทวีปเอเชียและต่างประเทศเมื่อสามารถทำได้อย่างปลอดภัย เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้สมาชิก ในทีมทุกคนต้องทำงานจากระยะไกล ในช่วงเวลาอนาคตอันใกล้นี้

ค่าตอบแทน
Accountability Counsel มุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสในการแข่งขันอย่างเสมอภาคและโปร่งใส ในส่วนของค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ค่าตอบแทนสำหรับบทบาทการเป็นที่ปรึกษานี้ ขึ้นกับประสบการณ์การทำงานและสอดคล้องกับตำแหน่งสถานที่ของผู้สมัคร หากผู้สมัครอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศใกล้เคียงที่มีค่าครองชีพใกล้เคียงกัน เราตั้งเป้าหมายค่าตอบแทนอยู่ระหว่าง USD45,500 ถึง 59,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

ขั้นตอนการสมัคร
หากคำอธิบายของงานตำแหน่งนี้เหมาะสมกับคุณ กรุณาส่ง: 1) จดหมายปะหน้าในรูปแบบของคุณเองฉบับจริง เขียนอธิบายเหตุผลว่าทำไมคุณจึงต้องการร่วมภารกิจนี้ และโอกาสในการเป็นที่ปรึกษาในตำแหน่งนี้เหมาะสมกับคุณเพราะเหตุใด 2) ประวัติย่อของคุณและ 3) ตัวอย่างงานเขียนสั้น ๆ (ไม่เกิน 5 หน้า) กรุณาระบุจดหมายสมัครงานมาที่ Margaux Day ทางเราจะพิจารณาใบสมัครเป็นรายๆ ไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สืบเนื่องจากจำนวนผู้สมัครที่เราได้คาดการณ์ไว้และขนาดขององค์กรของเรา เราต้องแสดงความเสียใจที่ต้องแจ้งว่า เราจะติดต่อเกี่ยวกับขั้นตอนในกระบวนการสมัครเพิ่มเติมไปยังผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น

Accountability Counsel ที่เป็นองค์กรที่เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศสภาพ สัญชาติ ชาติพันธุ์ รสนิยมทางเพศ หรือหมวดหมู่ต้องห้ามอื่นๆ เราสนับสนุนให้ทั้งกลุ่มคนผิวสี บุคคลกลุ่ม LGBTQIA+ คนพิการ และบุคคลใดก็ตามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาสมัครเข้ารับตำแหน่งนี้